Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Rafał Jagiełło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2015 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Zwycięstwa 1, 72-500 Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 233 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 57 1240 3914 1111 0000 3096 4879.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Rafał JagiełłoKancelaria Komornicza, Plac Słowiański 14, Świnoujście, 72-600 Świnoujście tel. 91 321 30 28 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196011

 

Numer oferty: L/137/N/01/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 174.975,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie