Opis

Piotr Teofilak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14/01/2014r o godz. 11.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wyszkowie (Rynek 37, 06-100 Pułtusk) odbędzie się: pierwsza licytacja prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Nasielsk, przy ul. Płońskiej  wraz ze związanym z tym prawem udziałem 5316/213599 części w nieruchomości oraz częściach wspólnych budynku Miękoszynek  05-190 Nasielsk posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 127.000.00zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 95.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed licytacją w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmie można złożyć w gotówce w kancelari komornika lub w kasie Sądu ewentualnie na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Pułtusku, lub rachunek bankowy komornika. Po wywołaniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Piotr Teofilak, ul. Traugutta 10 lok. 1, 06-100 Pułtusk tel.: 23 6920013 email: pultusk@komornik.pl

Numer oferty: L/85/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 95.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie