Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Andrzej Janusz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy Kościuszki 15, 39-300 Mielec, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Legionów, 39-300 Mielec, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Mielcu przy ul. Legionów obręb Stare Miasto składającej się z działki nr 2282/10 o pow. 569 m.kw i budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pow. użytkowej 270,00 m.kw. 

Suma oszacowania wynosi 679 466,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 509 599,50 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Mielcu nr 49 9183 0005 2001 0036 8256 0001 albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mielcu

Andrzej Janusz

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 18, Mielec, 39-300 Mielec

tel. 17-773-11-25 / fax. 17-73-11-25

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144966

Numer oferty: L/232/N/05/14
Region: podkarpackie
Cena: 509.599,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka