Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy ul. Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1B,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza, 06-500 Mława, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

działka gruntu nr 204/4 o pow. 0,0323ha zabudowana budynkiem mieszkalnym częściowo parterowym, częściowo piętrowym bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 135,00 m kw., budynkiem garażowym o pow. użytkowej 26,60 m kw i zadaszoną wiatą oraz każdoczesnemu posiadaczowi tej działki przysługuje prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 204/5,

 

Suma oszacowania wynosi 301 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 455,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 194,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CENTRUM CIECHANÓW 94 1020 1592 0000 2602 0054 3520.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Mławie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezarego Fydrycha

Kancelaria Komornicza, ul. Płocka 39, Mława,  06-500 Mława, tel. 236545003 / fax. 236545003.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202935

Numer oferty: L/26/N/03/15
Region: mazowieckie
Cena: 226.455,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom