Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą przy Kościuszki 50, 07-200 Wyszków, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Młynarze gm.Zabrodzie, 07-230 Zabrodzie, dla której Rejonowego prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 103 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 68 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 32124056311111000050863961.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Jakub Jabłoński

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 21, Wyszków, 07-200 Wyszków

tel. 29 742 50 77 / fax. 29 742 50 77

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150930

Numer oferty: L/148/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 68.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka