Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Mac na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 kwietnia 2014r. o godz.08:50 w budynku Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę w Mogilnie przy ul. Sądowej 21 w sali nr 14 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą.  Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 88-300 Mogilno, ul. 22 Stycznia 1 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie. Lokal ten składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 47,65 m kw. Lokal posiada balkon, księga wieczysta nie określa przynależności piwnicy Szczegółowy układ funkcjonalny, powierzchnie poszczególnych pomieszczeń oraz charakterystyka techniczna i wyposażenie w urządzenia zostały opisane w operacie szacunkowym.

Suma oszacowania wynosi 117 600,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 88 200,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 760,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed licytacją albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 47 1020 1505 0000 0902 0009 0134z zastrzeżeniem, iż wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji - liczy się data wpływu na konto komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą. uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Mac Kancelaria Komornicza Mogilno 88-300 MOGILNO OGRODOWA 10G lei. 52 302 0064 e-mail: mogilno@komomik.pl www

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/128105

Numer oferty: L/23/N/03/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 88.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie