Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Mac na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29 lipca 2014r. o godz. 10:30 w budynku Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę w Mogilnie przy ul. Sądowej 21 w sali nr 14, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 88-300 Mogilno, ul. 22 Stycznia 1 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie. Lokal ten składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 47,65 m kw. Lokal posiada balkon, księga wieczysta nie określa przynależności piwnicy.

Szczegółowy układ funkcjonalny, powierzchnie poszczególnych pomieszczeń oraz charakterystyka techniczna i wyposażenie w urządzenia zostały 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 400,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 760,00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed licytacją albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 47 1020 1505 0000 0902 0009 0134 z zastrzeżeniem, iż wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji - liczy się data wpływu na konto. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym loku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie K.omornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Artur Mac;Kancelaria Komornicza Mogilno 88-300 MOGILNO OGRODOWA 10G lei. 52 302 0064 e-mail: mogilno@komomik.plwww.mogi Ino. komornik org

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150922

Numer oferty: L/51/N/07/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 78.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie