Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Ostródzie  Andrzej Roguszka na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-06-2014r. o godz. 08:40 sala nr XI w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny  14-100  Ostróda,  ul.Jana III  Sobieskiego 12 odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego. 

Lokal użytkowy  położony w budynku na terenie miasta Morąg przy ul. 11-go Listopada 10 o pu=157m2, usytuowany na działce nr 622/1 z obrębu 2 Miasta Morąg o p-0,0667ha. Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, składający się z dwóch pomieszczeń sprzedaży, zaplecza magazynowego, zaplecza socjalnego, korytarza oraz umywalki z wc, wyposażony w instalację elektryczną-230V i 380V, wodną z zimną wodą z sieci miejskiej i kanalizacyjną, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej-gazowe, ogrzewanie lokalu-co.o. gazowe-piec gazowy dwufunkcyjny znajduje się w pomieszczeniu piwnicy,  położonego; 14-300 Morąg, ul. 11-go Listopada 10, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   397.800,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania i wynosi 265 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O. w Morągu 26 8843 0003 0032 4148 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul.Jana H.Sobieskiego 12 pok. 339 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszkaul. Pomorska 21 pok. 210, 14-300 Morąg tel.: 089 7575442 fax.: 089 7575442 mail: morag@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143590

Numer oferty: L/224/N/05/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 265.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka