Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2014r. o godz. 08:50 sala nr Xw Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 odbędzie się pierwsza licytacjalokalu użytkowego stanowiącego Lokal użytkowy położony w budynku na terenie miasta Morąg przy ul. 11-go Listopada 10 , usytuowany na działce nr 622/1 z obrębu 2 Miasta Morąg o p-0,0667ha. Lokal położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego, składąjący się z dwóch pomieszczeń sprzedaży, zaplecza magazynowego, zaplecza socjalnego, korytarza oraz umywalki z wc, wyposażony w instalację elektryczną-230V i 380V, wodną z zimną wodą z sieci miejskiej i kanalizacyjną, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej-gazowej, ogrzewanie lokalu-co.o.-gazowe-piec gazowy dwufunkcyjny znajduje się w pomieszczeniu piwnicy. W chwili oględzin c.o. niedziałające- częściowo zdemontowane kaloryfery w lokalu użytkowym, położonego: 14-300 Morąg, ul. 11-go Listopada 10, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morąguprowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 397 800,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 298 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39.780,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy w Zalewie O. w Morągu 26 8843 0003 0032 4148 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul.Jana III Sobieskiego 12 pok. 339 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie                        

Andrzej Roguszka Kancelaria Komornicza w Morągu 14-300 Morąg ul. Pomorska 21 tel. (89) 757-54-42

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119275

Numer oferty: L/168/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 298.350,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy