Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 2014r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z 4 izb o łącznej powierzchni 62,300 m2,  położonego w Mrągowie, os. Mazurskie 16, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Suma oszacowania wynosi 182 136 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 424 zł. Licytant  przystępujący  do  przetargu  powinien  złożyć  rękojmię  w  wysokości  1/10  sumy  oszacowania,  to jest    18 213,60 zł.   Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów' razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnionej dalszym loku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 21/17 tel. (89) 7413250 e-mail: biuro@komoniik.rnragowo.plwww.komomik.mragowo.pl

Numer oferty: L/97/N/02/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 121.424,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie