Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2014 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Mrzygłód, 42-300 Myszków, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z działki gruntu o nr. ewid. 934 o pow. 0,1979 ha. Teren działki kształtem zbliżony do prostokąta. Teren działki jest nieogrodzony, płaski, w północnej -zachodniej części przebiega przez nią wzdłuż krótszego boku rów melioracyjny, w przeszłości wykorzystywana na cele gospodarki rolnej, aktualnie odłogowana. Działka nie znajduje się w zasięgu żadnej sieci. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ani drogi wewnętrznej.

Suma oszacowania wynosi 11 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 715,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 162,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Tomasz Nowakowski

Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 12, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 343552011 / fax. 343552011

Numer oferty: L/103/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 8.715,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka