Opis

 

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14, na które składają się:

prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr ew. 1457/32, 1468/32, 1505/36, 1455/32, 1456/32, 1458/32, 1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36, 1497/36, 1499/36 obręb 0010 Wesoła o łącznej  powierzchni
6 254 m², prawo odrębnej własności do budynku, o powierzchni netto wynoszącej 2356,95m2.

Cena wywoławcza: 9 372 000 zł netto (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

Termin składania ofert: 09.08.2017 r. do godziny 15.00,

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14, dalej „Nieruchomość” 

1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”)
z siedzibą przy  ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym  1 250 000 000  zł, wpłaconym w całości.
2. Adres sprzedawanej Nieruchomości

41-408 Mysłowice ul. Pocztowa 14
3. Opis Nieruchomości  

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14, na które składają się:

- prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr ew. 1457/32, 1468/32, 1505/36, 1455/32, 1456/32, 1458/32, 1459/32, 1498/36, 1509/36, 1511/36, 1497/36, 1499/36 obręb 0010 Wesoła o łącznej  powierzchni 6 254 m²,
- prawo odrębnej własności do budynku, o powierzchni netto wynoszącej 2356,95m2.

 Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2) Opis założonych ksiąg wieczystych

Dla nieruchomości założone są księgi wieczyste nr KA1L/00039776/5, KA1L/00032017/8, KA1L/00040796/1 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych

Opis Księgi wieczystej nr KA1L/00039776/5

Dział I –O (oznaczenie nieruchomości)- Działki ewidencyjne nr 1497/36, 1499/36, sposób korzystania- B-tereny mieszkaniowe, obszar nieruchomości- 0,0893 ha

Dział I-SP (spis praw związanych z własnością)- rodzaj prawa: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej

Treść prawa: KAŻDOCZESNYM WŁAŚCICIELOM, UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM I POSIADACZOM NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZ. NR 1497/36 OBJ. KW. 23201 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNE PRAWO DROGI KONIECZNEJ PRZEZ DZ. NR 1498/36 OBJ. KW. 32017 SĄDU REJ. MYSŁOWICACH - TUTAJ PRZENIESIONO Z URZĘDU DO WSPÓŁUPRAWNIENIA PRZY ODŁĄCZANIU DZIAŁEK NR 1497/36 I 1499/36 Z KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR KA1L/00023201/9

Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania- 2089-12-05, sposób korzystania- działki gruntu w użytkowaniu wieczystym

Dział II (własność) – Właściciele: SKARB PAŃSTWA - PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, MYSŁOWICE

Użytkownik Wieczysty: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia):

Ograniczone Prawo Rzeczowe:

Treść wpisu:  NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU NA CZAS NIEOKREŚLONY NA DZ. NR: 1452/32, 1453/32, 1454/32, 1457/32, 1462/32, 1463/32, 1464/32, 1465/32, 1466/32, 1468/32, 1486/34, 1487/34, 1488/34, 1489/34, 1490/34, 1491/34, 1493/38, 1494/36, 1495/36, 1496/36, 1497/36, 1499/36, 1500/36, 1501/36, 1502/36, 1503/36, 1504/36, 1505/36, 1507/36, 1510/36 OBJ. KW. 23201 CELEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH - TUTAJ PRZENIESIONO Z URZĘDU DO WSPÓŁOBCIĄŻENIA PRZY ODŁĄCZANIU DZIAŁEK NR 1497/36 I 1499/36 Z KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR KA1L/00023201/9

Przedmiot wykonania: DZ. NR: 1452/32, 1453/32, 1454/32, 1457/32, 1462/32, 1463/32, 1464/32, 1465/32, 1466/32, 1468/32, 1486/34, 1487/34, 1488/34, 1489/34, 1490/34, 1491/34, 1493/38, 1494/36, 1495/36, 1496/36, 1497/36, 1499/36, 1500/36, 1501/36, 1502/36, 1503/36, 1504/36, 1505/36, 1507/36, 1510/36

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną:

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I JEGO NASTĘPCY PRAWNI KTÓRYCH WŁASNOŚCIĄ SĄ SIECI I URZĄDZENIA WODNO-KANALIZACYJNE, MYSŁOWICE

Ograniczone Prawo Rzeczowe:

Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU PRZEZ DZIAŁKĘ NR 1497/36 ZAPISANĄ W KW NR KA1L/00039776/5 POLEGAJĄCA NA PRAWIE POZOSTAWIENIA NA PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁCE URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH ORAZ DOSTĘPU DO TYCH URZĄDZEŃ W KAŻDYM CZASIE CELEM ICH PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI, NAPRAW, REMONTÓW I USUWANIA AWARII ORAZ WYMIANIE, W PASIE O SZEROKOŚCI 3 MB W CIĄGU ISTNIEJĄCYCH LINII PO 1,5MB OD OSI KANAŁU W KAŻDĄ STRONĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DZIAŁKI

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną:

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, KATOWICE, 00000273247884

Dział IV ( hipoteka) - Brak wpisów

Opis Księgi wieczystej nr KA1L/00032017/8,

Dział I –O- oznaczenie nieruchomości

Działki ewidencyjne: 1498/36, 1459/32, 1511/36, 1509/36, 1458/32, 1455/32, 1456/32

Sposób korzystania: tereny mieszkaniowe

Obszar całej nieruchomości: 0,2609 ha

Budynki: Pocztowa 14A- pawilon handlowy, pow. użytkowa budynku 452,38 m2

Pocztowa 14B- pawilon usługowy, pow. użytkowa budynku 143,74 m2

Dział I-SP (spis praw związanych z własnością)

Rodzaj prawa: Uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej

Treść prawa: KAŻDOCZESNEMU UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU LUB WŁAŚCICIELOWI DZIAŁKI O NUMERZE GEODEZYJNYM 1498/36 ZAPISANEJ W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KA1L/00032017/8 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH PRZYSŁUGUJE ODPŁATNIE NA PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MYSŁOWICACH OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR KA1L/00028669/2 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH PRAWO PRZEJAZDU I PRZECHODU OBECNIE FUNKCJONUJĄCĄ DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, OGRANICZAJĄC ZAKRES JEJ STOSOWANIA DO DZIAŁKI 1320/37

Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania 2089-12-05, sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym

Dział II Własność

Właściciele: Skarb Państwa- Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Dział III- Prawa, roszczenia i ograniczenia

Ograniczone prawo rzeczowe:

Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ PRZEZ DZIAKĘ NR 1498/36 ZAPISANEJ W KW NR 32017 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH NA RZECZ KAŻDOCZESNYCH WŁAŚCICIELI, UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH I POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁKI NR 1497/36 ZAPISANEJ W KW 23201 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Ograniczone prawo rzeczowe:

Treść wpisu: ODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA ZA JEDNORAZOWYM WYNAGRODZENIEM, NA PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MYSŁOWICACH, SKŁADAJĄCEJ SIĘ MIĘDZY INNYMI Z DZIAŁKI GRUNTU OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM 1498/36, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR KA1L/00032017/8 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU ISTNIEJĄCĄ DROGĄ WEWNĘTRZNĄ, NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO LUB WŁAŚCICIELA DZIAŁEK O NUMERACH GEODEZYJNYCH 1320/37 I 1374/38 ZAPISANYCH W KSIĘDZE WIECZYSTEJ KA1L/00028669/2 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Dział IV- Hipoteka: Brak wpisów

Opis Księgi wieczystej nr KA1L/00040796/1

Dział I-O- oznaczenie nieruchomości:

Działki ewidencyjne nr 1457/32, 1468/32, 1505/36, położenie: ul. Kryształowa 5C, D, 3B, 11B,C, 17C,D, 21B,C

Obszar całej nieruchomości: 0,2752 ha

Dział I-Sp- Spis praw związanych z własnością:

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego

Rodzaj prawa: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej

Treść prawa: KAŻDOCZESNYM WŁAŚCICIELOM, UŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM I POSIADACZOM NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZ. NR 1497/36 OBJ. KW. 23201 SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNE PRAWO DROGI KONIECZNEJ PRZEZ DZ. NR 1498/36 OBJ. KW. 32017 SĄDU REJ. MYSŁOWICACH - TU PRZENIESIONO DO WSPÓŁUPRAWNIENIA Z KA1L/23201/9

Prawo użytkowania wieczystego: okres użytkowania: 2089-12-05, sposób korzystania: grunt oddany w użytkowanie wieczyste

Dział II Własność

Właściciele: Skarb Państwa- Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Dział III- Prawa, roszczenia i ograniczenia

Ograniczone prawo rzeczowe:

Treść wpisu: NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU NA CZAS NIEOKREŚLONY NA DZ. NR: 1452/32, 1453/32, 1454/32, 1457/32, 1462/32, 1463/32, 1464/32, 1465/32, 1466/32, 1468/32, 1486/34, 1487/34, 1488/34, 1489/34, 1490/34, 1491/34, 1493/38, 1494/36, 1495/36, 1496/36, 1497/36, 1499/36, 1500/36, 1501/36, 1502/36, 1503/36, 1504/36, 1505/36, 1507/36, 1510/36 OBJ. KW. 23201 CELEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH - TU PRZENIESIONO DO WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI Z KA1L/23201/9

Przedmiot wykonania:

DZ. NR: 1452/32, 1453/32, 1454/32, 1457/32, 1462/32, 1463/32, 1464/32, 1465/32, 1466/32, 1468/32, 1486/34, 1487/34, 1488/34, 1489/34, 1490/34, 1491/34, 1493/38, 1494/36, 1495/36, 1496/36, 1497/36, 1499/36, 1500/36, 1501/36, 1502/36, 1503/36, 1504/36, 1505/36, 1507/36, 1510/36

Nieruchomość współobciążona: KA1L / 00023201 / 9

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba):

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I JEGO NASTĘPCY PRAWNI KTÓRYCH WŁASNOŚCIĄ SĄ SIECI I URZĄDZENIA WODNO-KANALIZACYJNE, MYSŁOWICE

Ograniczone prawo rzeczowe:

Treść wpisu:

NIEODPŁATNA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU PRZEZ DZIAŁKI OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMERAMI GEODEZYJNYMI 1468/32 I 1505/36 NA RZECZ WŁAŚCICIELA SIECI CIEPŁOWNICZYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ W/W DZIAŁKI TJ. ZAKŁADÓW ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH POLEGAJĄCA NA PRAWIE POZOSTAWIENIA NA PRZEDMIOTOWYCH DZIAŁKACH URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH ORAZ DOSTĘPU DO TYCH URZĄDZEŃ W KAŻDYM CZASIE CELEM ICH PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI, KONSERWACJI, NAPRAW, REMONTÓW I USUWANIA AWARII ORAZ WYMIANĄ W PASIE O SZEROKOŚCI 3 MB W CIĄGU ISTNIEJĄCYCH LINII PO 1,5 MB OD OSI KANAŁU W KAŻDĄ STRONĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DZIAŁEK

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON):

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, KATOWICE, 00000273247884

Dział IV- Hipoteka: Brak wpisów

4. Cena

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 9 372 000 zł netto (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

1) Sprzedaż budynku i budowli podlega fakultatywnemu zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 UVAT,
2) Możliwy jest wybór opcji opodatkowania transakcji, jeżeli Nabywcą będzie czynny podatnik VAT. Oświadczenie o wyborze opodatkowania należy przed zawarciem aktu notarialnego złożyć właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego.
3) Sprzedaż niezabudowanych działek ewidencyjnych podlega obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT.

W przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku, gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług. W zakresie w jakim transakcja będzie zwolniona  z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% naliczonym od wartości transakcji  płatnym przez Nabywcę. Rekomendujemy wspólne wystąpienie z nabywcą z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przed dokonaniem transakcji sprzedaży celem zminimalizowania ryzyka podatkowego. Urzędowe potwierdzenie stanowiska jest obligatoryjne w przypadku zamiaru skorzystania przez Nabywcę z opcji opodatkowania transakcji na postawie art. 43 ust. 10 UVAT.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

1) Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
2) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG na nieruchomość położoną
w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14 należy składać na adres: PKO Bank Polski SA Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości (1 piętro),
w terminie do dnia 09.08.2017  r. do godz. 15.00.
3) Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
6. Dane które powinna zawierać oferta.

1) datę sporządzenia oferty,
2) imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
3) numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
4) numer KRS lub wydruk z CEIDG  oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
5) upoważnienie do reprezentacji o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów.
6) oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
7) kserokopię dowodu wpłaty wadium wraz z oświadczeniem o treści zgodnej z Załącznikiem nr  3,
8) zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
9) oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1, 
10) oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów.
11) oferowaną cenę netto,
12) podpis na ofercie osoby upoważnionej,
Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

7) Informacja o WADIUM
1) Kwota wadium wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).
2) Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14.”
3) Wadium nie podlega oprocentowaniu.
4) Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
5) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
6)Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt  2. W przypadku wspólnego wystąpienia Banku i Nabywcy do organu podatkowego o wydanie interpretacji podatkowej termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie odpowiednio przedłużony o czas oczekiwania na interpretację.

8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.
9. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.
 
10. Rozstrzygnięcie Przetargu

1) Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert,
z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
2) Bank zawiadomi pisemnie lub w formie mailowej na wskazany przez oferenta adres o rozstrzygnięciu przetargu.
3) Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
4) Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:
  a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo
 b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.
5) Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu.
11.  Dodatkowe informacje.

1) Bank nie posiada aktualnej inwentaryzacji dla nieruchomości. Wskazana powierzchnia pochodzi z dokumentacji projektowej budynku.
2) Dla nieruchomości zawarta jest umowa nr 43/K/2SSF602/AN/12 z dnia 13.11.2012 r. z Orange Polska Spółka Akcyjna dotycząca udostępnienia części nieruchomości (dz. Nr 1497/36 i 1498/36) w celu położenia urządzeń telekomunikacyjnych. Informacji na temat ww. umowy udziela p. Agata Wojtuszek, tel. 723 725 134.
3) Z przedmiotową nieruchomością związany jest spór toczący się między podmiotem zewnętrznym a Bankiem w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na wzmocnienie fundamentów przedmiotowej nieruchomości ze względu na jej położenie w obszarze i terenie górniczym „Wesoła II”.
4) Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.  W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.
 12. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w Tychach przy ul. Dmowskiego 27, tel. 723 725 134 Pani Agata Wojtuszek, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

Załączniki niezbędne do oferty zał.1 – Oświadczenie-warunki przetargu; Zał. nr 2 - Konflikt interesów; Zał. nr 3- Oświadczenie wadium

Region: śląskie
Powierzchnia: 2 356,95 m2
Cena: 9.372.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BP