Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Bogusława Becker na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mysłowicach z siedzibą przy Krakowska 2, 41-400 Mysłowice, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Rzemieślnicza , 41-400 Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 429 414,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 276,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 941,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 74102025280000040201034297.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Bogusława Becker Kancelaria Komornicza, Mikołowska 4a, Mysłowice, 41-400 Mysłowice tel. 32 764 39 27 / fax. 32 764 39 27.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/189565

 

Numer oferty: L/96/N/12/14
Region: śląskie
Cena: 286.276,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka