Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-01-2015 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jana Pawła II 10, 42-300 Myszków, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą .

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z : z działki gruntu o nr ewidencyjnym 3971/4 o powierzchni 687 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 133,65 m2 w zabudowie bliźniaczej. Budynek jest piętrowy, w całości podpiwniczony. W obrębie budynku piwnicy znajdują się dwa pomieszczenia wykorzystywane gospodarczo, które nie są zaliczane do powierzchni użytkowej budynku. Działka zabudowana także budynkiem gospodarczo - usługowym o powierzchni użytkowej 146,89 m2. Nieruchomość uzbrojona jest w instalacje elektryczną, wodociągową oraz kanalizację. Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi o powierzchni asfaltowej. 

Suma oszacowania wynosi 373 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 280 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Katowicach 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 7, Myszków, 42-300 Myszków tel. 343132480 / fax. 343132480.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/193819

 

Numer oferty: L/37/N/01/15
Region: śląskie
Cena: 280.425,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka