Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Mzurowa, 28-305 Sobków, dla której Rejonowego w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomości gruntowej zabudowanej (od strony południowej nieruchomość została zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym , część siedliskowa działki jest częściowo ogrodzona , pozostała część działki to grunt orny nieużytkowany rolniczo) , położonej we wsi Mzurowa , gm. Sobków o powierzchni 0,9900 ha , oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie numerem 858/2 Obręb 14 - Sobków , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta.

Suma oszacowania wynosi 124 961,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 307,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 496,10 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. o/ Jędrzejów 28124044161111000049586019.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/225394

Numer oferty: L/56/N/06/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 83.307,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka