Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 05-12-2013r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr V odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem stanowiącej dz. Ew. nr 164/6 o pow. 1.500 m2 położonej: 05-830 Nadarzyn, ul. Sosenki , Urzut dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 581.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi 436.275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58.170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksandra Dragana nr 96 1050 1012 1000 0023 4702 0188 w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Legionowie.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  od godz. 8:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 22, I Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan  Kancelaria Komornicza, ul. Kościelna 21,  05-800 Pruszków tel.  22 728-24-98

 

Numer oferty: L/80/N/10/13
Region: mazowieckie
Cena: 436.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka