Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Tadeusz Matusiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie z siedzibą przy Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, pokój 108, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Chrobrego 7, 89-100 Nakło, dla którego Sąd Rejonowy w Szubinie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 132 347,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 231,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 234,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 90 10201462 0000 7102 0022 4303.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szubinie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 3, Nakło nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Tadeusz Matusiak Kancelaria Komornicza, Młyńska 12 A, Nakło nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią tel. 52 386 05 77 / fax. 52 386 05 77

Numer oferty: L/110/N/12/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 88.231,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie