Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Końskich   mgr  Jolanta  Kołaczkiewicz  na  podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 15 września 2014 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5 odbędzie się:  pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 22 Nałęczów, gmina Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie oznaczonej ewidencyjnie numerem działki - 101 o pow. 0,2840 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej, parterowym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 73,77 m2 w części podpiwniczonym - 8,12 (wys. piwnicy 1,70 m) dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich prowadzona jest księga wieczysta. 

Suma oszacowania : 179 191,00 zł.  Cena wywołania : 134.393,25 zł.  Rękojmia : 17.919,10 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo   książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 67 1020 2629 0000 9302 0090 4490 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach z podaniem sygn. akt. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c., w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem (tel. /fax 41 372-38-79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz Kancelaria Komornicza 26-200 Końskie, ul. Iwo Odrowąża 16 tel.: (41) 372-38-79, fax: (41) 372-38-79, www.konskiekomornik.pl, email: konskie@komornik.pl

Numer oferty: L/115/N/08/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 134.393,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka