Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Trzebiatowska, 72-350 Niechorze, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działki gruntu 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5 o łącznej powierzchni 3.348 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym o powierzchni 189,32 m2 z dobudowanym drewnianym budynkiem sklepu o powierzchni 76 m2, budynkiem pensjonatu o powierzchni 382,21 m2, pawilonem wczasowym o powierzchni 82,80 m2 i garażem o powierzchni 52 m2.

Suma   oszacowania   wynosi   2 336 579,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy     oszacowania i wynosi 1 557 720,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 657,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 48102028210000160200256404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryficach

Jacek Krzyśka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 3, Gryfice, 72-300 Gryfice

tel. 913844623 / fax. 913845032

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/207910

Numer oferty: L/60/N/04/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 1.557.720,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny