Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Joalanta Kozielska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2013r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie, mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 99-306 Łanięta, Niedrzew Drugi, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się  z : działkoa o nr ewidencyjnym 134/7 o pow. 2500m2 o wartości 45 000,00zł i działka o nr ewidencyjnym 134/9 o pow. 5000m2 o wartości 7 900,00zł. Działki w przeważającej części zalesione, posiadają dostęp do drogi gruntowej prowizorycznie utwardzonej oraz dostęp do energii i do wodociągu gminnego.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00zł. Rękojmię powinna być złozona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Kutnie 74 10901304 0000 0001 1236 5403 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15 :00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, j eżel i osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska Kancelaria Komornicza ul. Grunwaldzka 3, 99-300 Kutno tel. (024) 3557455, fax (24) 3557456 e-mail: Kutno.kozielska@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/98709 

Numer oferty: L/151/N/10/13
Region: łódzkie
Cena: 82.667,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka