Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 22-09-2014 o godz. 14.45 Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala.206 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa opisanej jako - nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś składająca się z działki nr 828/6 o pow. 0,0129 ha, działki nr 831/2 o pow. 0,0274 ha, działki nr 831/6 o pow. 0,0120 ha, działki o pow. 831/9 o pow. 0,0545 ha oraz działki nr 831/4 o pow. 0,0134 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Działka 828/6 niezabudowana w kształcie prostokąta, użytkowana  jako droga dojazdowa do posesji. Działka 831/9 w kształcie prostokąta, częściowo użytkowana  jako droga dojazdowa do posesji, a częściowo jako ogród. Działka nr 831/2 otacza budynek dookoła. Działka nr 831/6 w kształcie prostokąta, stanowi dopełnienie pozostałych działek. Działka nr 831/4 zabudowana domem jednorodzinnym, murowanym z cegły, otynkowanym. Wszystkie działki stanowią zwarty kompleks. Obiekt w stanie technicznym do remontu - zdewastowany pustostan. Dostęp do działki z ul. Jana Pawła II. W sąsiedztwie zabudowa domów jednorodzinnych, kościół. Działka nr 828/6 położona jest częściowo w terenie zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym oraz częściowo w terenie dróg wewnętrznych - faktycznie użytkowana jako droga dojazdowa do posesji. Działka nr 831/9 położona jest częściowo w terenie zabudowy o charakterze komercyjnym oraz częściowo w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej - faktyczny sposób użytkowania - droga dojazdowa do posesji. Działki 831/2, 831/4, 831/6 położone w terenie zabudowy jednorodzinnej i usługowej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 380.300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:  253.533,33 zł. (dwie trzecie ceny oszacowania). Wysokość rękojmi wynosi: 38 030,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

-   na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację tj. do dnia (19/09/2014), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (datauznania rachunku bankowego komornika)

-  w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji - tj. do dnia (22/09/2014) do godziny (12.00)

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim Rynek Główny 3  telefon:33 845-14-83 ; e-mail: oswiecim2@komornik.pl; www.komornik-oswiecim.pl

Numer oferty: L/9/N/07/14
Region: małopolskie
Cena: 253.533,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka