Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza, mający kancelarię w Siedlcach przy ul. Czerwonego Krzyża 21, na podstawie art. 953 kpc, art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-02-2014 r. o godz. 15.20, w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Bpa I. Świrskiego 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako: - prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 249,90 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 104,47 m2, stanowiąca działkę nr 514/13 o powierzchni 0,20 ha, położonej przy ul. Granicznej w miejscowości Nowe Opole , gm. Siedlce  dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi: 963.504,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 722.628,00zł. Wysokość rękojmi wynosi 1/10 ceny oszacowania i wynosi: 96.350,40zł. Zgodnie z brzmieniem art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Siedlcach 81 10204476 0000 8902 0016 8732 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy ul. Bp.Świrskiego 17 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w siedzibie kancelarii w godzinach jej urzędowania tj. pn.-pt. w godz. od 8:00 do 16:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoza Kancelaria Komornicza w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul.Czerwonego Krzyża 21 tel. 25 632 41 69 e-mail: siedlce.obloza@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118658

Numer oferty: L/208/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 722.628,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka