Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

W budynku Sadu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2, 18.11.2013 r. o godz. 10.00, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r. oznaczonej numerami działek 502/25, 502/26, 502/33 i 502/36 o łącznej powierzchni 2,4058 ha, zabudowaną halą produkcyjną o pow. użytkowej 1213 m.kw, z dobudówkami magazynową o pow. użytkowej 307 m.kw. i biurową o pow. użytkowej 300 m.kw., położona w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej w północnej części miasta – teren po byłej Fabryce Domów. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Vi Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 700 000,00 zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosić  466 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię  w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903. Zgodnie z przepisem art. 976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie  od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze ul. Plac Słowiański 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego , wpis z rejestru gruntów wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskaly w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przesądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn Kancelaria Komornicza w Zielonej Górze Bohaterów Westerplatte  11/208 65-034 Zielona Góra

 

Numer oferty: L/87/N/10/13
Region: lubuskie
Cena: 466.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny