Opis

Komornik Sądowy przy SR w Łomży na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2015 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy ,Nowy Cydzyn, 18-421 Piątnica, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

niezabudowana działka gruntu oznaczona numerem 267 o powierzchni 1900m2 położona w obrębie Nowy Cydzyn gm. Piątnica, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 44 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 660,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 488,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: KB 03 1500 1533 1215 3006 3449 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Joanna Grzech

Kancelaria Komornicza, Polowa 15, Łomża, 18-400 Łomżą

tel. 86-2198-117 / fax. 86-2198-117

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196925

Numer oferty: L/91/N/01/15
Region: podlaskie
Cena: 33.660,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka