Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2013r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie Wydział Zamiejscowy w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 13-304 Radomno, Nowy Dwór Bratiański  dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 133/11 o pow. 3,7005ha, 133/10 o pow. 0,0774 ha, 133/09 o pow. 1,5721 ha , łączna pow. nieruchomości to 5,35 ha. Nieruchomość, działka nr 133/9, zabudowana obiektami o profilu produkcji drobiarskiej. Istnieje niezgodność treści działu I księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości z wypisem ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w przedmiocie oznaczenia działek - w księdze wieczystej figuruje działka 133/4 zaś w ewidencji są 3 numery działek jak wskazano powyżej. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze asfaltowej Nawra-Skarlin w niewielkiej odległości od jeziora Skarlińskiego. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa obiektami o podobnym profilu produkcji drobiarskiej. Odległość od wsi Skarlin ok 4,5 km od Nawry ok 2,5 km. Zabudowania służące produkcji usytuowane są na działce 133/9, której część użytkowana jest pod uprawy rolne. Działka nr 133/11 użytkowana jest pod uprawy rolne i zlokalizowana bezpośrednio przy drodze asfaltowej i przylega do linii brzegowej jeziora z brzegiem zakrzaczonym niedostępnym. Działka nr 133/10 stanowi drogę.

Opis zabudowań

Kurnik nr 1 - budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo podpiwniczony, z częścią socjalno-mieszkalną wybudowany w 1980r. z kotłownią w kondygnacji podziemnej. Pow. zabudowy 1409,44m2, kubatura 5745m3, pow. użytkowa 1386,81m2, w tym hala produkcyjna 1156,2m2, pom. magazynowe 81,28m2, pom. na agregat 9.3m2, paszamia 13,24m2, pokój 10,75m2, pokój 10m2, pokój ll,24m2, kuchnia ll,82m2, łazienka 5,57m2, korytarz 12,41m2, piwnica (kotłownia i skład opału) 65m2. Fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaka żużlowego gr 25cm, w części produkcyjnej i magazynowo paszowej strop podwieszany z płyty pilśniowej twardej ocieplony podwójnymi płytami miękkimi i wełną mineralną. W części mieszkalnej strop betonowy zalewany. Dach dwuspadowy konstrukcji stalowo-drewnianej, kryty na deskach papą izolowany wełną mineralną. Nad kotłownią strop betonowy. Stolarka okienna typowa. Drzwi i wrota drewniane i jedne typu Hormann od strony fronotowej (drogi publicznej). Posadzki betonowe, tynki cementowo-wapienne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Rynny z blachy ocynkowanej w części socjalno-mieszkalnej. Instalacje: elektryczna: oświetleniowa i siły, wodociągowa ze wspólnej studni głębinowej, kanalizacja do lokalnego szamba, c.o. z własnej kotłowni w piwnicy, jest odrębna kotłownia do części mieszkalnej. Stan techniczny budynku przeciętny.

Kurnik nr 2 - o jednej kondygnacji nadziemnej, z częścią magazynowo paszową dobudowany w 1996r. do kurnika nr 1 i połączony z nim jednym dachem, około 1/3 kurnika ma zarwany dach i nie nadaje się do użytku. Pow. zabudowy 1008,72m2, kubatura 2679m3, pow. użytkowa 970,39m2. w tym hala produkcyjna 840,65m2, pom. magazynowe 98,02m2, jajczamia 31,72m2. Fundamenty betonowe, ściany murowane z pustaka żużlowego gr 25cm. w części produkcyjnej i mgazynowo paszowej strop podwieszany z płyty pilśniowej twardej ocieplony w części podwójnymi płytami miękkimi a wczęści wełną mineralną. Dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej kryty na deskach papą. Wrota drewniane, posadzki betonowe, tynki cementowo-wapienne. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Rynny z blachy ocynkowanej w części magazynowo paszowej. Instalacje : elektryczna oświetleniowa i siły, wodociągowa ze wspólnej studni głębinowej. Stan techniczny budynku przeciętny a w części gorszy z uwagi na dach.

Suma oszacowania wynosi 500 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 333,33  zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 000,00 zł do dnia poprzedzającego termin licytacji. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o^. utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA O. Centrum w Iławie 85 10203583 0000 3802 0011 2938. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek

ul. Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel.: 56 4742249 fax.: 56 4742249 mail: nowe.miasto@komornik.pl

 

Numer oferty: L/97/N/11/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 333.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny