Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork, pokój 11, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Drowcowa 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 282 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku 22 83030006 0000 0004 8103 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: Poczty Gdańskiej 19, Malbork, 82-200 Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza, Aleja Wojska Polskiego 501, Malbork, 82-200 Malbork tel. 552726964 / fax. 552726964.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223843

 

Numer oferty: L/31/N/06/15
Region: pomorskie
Cena: 188.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie