Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Dębowa 40, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny  o powierzchni 57,20 m2 zlokalizowany jest na czwartym piętrze w budynku przy ul. Dębowej nr 40 w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 6150/259750 w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności gruntu na którym zlokalizowany jest budynek. Lokal posiada pokój dzienny z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, hall i i łazienki z w.c. oraz przynależnej piwnicy o pow. 4,30 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 2/790 w prawie współwłasności działek gruntu o nr. ew. 38/9, 39/15, 42/19, 45/17 i 47/17 o łącznej powierzchni 0,2092 ha stanowiących drogi wewnętrzne. 

Suma oszacowania wynosi 266 903,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 200 177,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 690,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 12403480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. (0-22) 775-69-60 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144589

 

Numer oferty: L/93/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 200.177,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie