Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Stanisław Prus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 137, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Nowy Śleszów, 55-020 Żórawina. 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Nowy Śleszów, gmina Żórawina, stanowiąca działkę nr 120/6, AM-1, o powierzchni 0,27 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni 230m2. 

Suma oszacowania wynosi 539 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 359 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Stanisław Prus Kancelaria Komornicza, T. Kościuszki 6, Wrocław, 50-038 Wrocław tel. 71 3447019 / fax. 71 3447017.

 

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237392

 

 

Numer oferty: L/33/N/08/15
Region: dolnośląskie
Cena: 359.533,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka