Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Malborku  Przemysław Biernacki na podstawie art. 953 kpc podaje   do   publicznej   wiadomości,   że   w   dniu   08-08-2014   o   godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy 17 Marca 3, 82-200 Malbork, pokój 25, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowa, 82-230 Nowy Staw, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 64 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Malborku mieszczącym się pod adresem: 17 Marca 3, Malbork, 82-200 Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Przemysław Biernacki Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151121

 

Numer oferty: L/15/N/07/14
Region: pomorskie
Cena: 43.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie