Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-11-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, sala nr 120 odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości położonej przy Kokoszków  w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, dla której Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 399 908,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 266 605,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 990,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 15124051361111000052218037.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Tydzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomir Hosiawa Kancelaria Komornicza 34-400 Nowy Targ, Rynek 5 NIP 735-142-36-46 www.hosiawa-komornik.pl tel. 185416106

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/166305

 

 

Numer oferty: L/141/N/09/14
Region: małopolskie
Cena: 266.605,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka