Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Mławie   na   podstawie  art. 953 kpc podaje do publicznej  wiadomości,  że:   w   dniu   25-03-2014r.   o   godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul.Reymonta 3 w sali nr 3B odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka gruntu nr 6 o pow. 0,1800ha,

działka gruntu nr 21 o pow. 0,5700ha,

działka gruntu nr 30 o pow. 3,0500ha,

działka gruntu nr 58 o pow. 1,5400ha,

położonej: w m. Obórki, gm. Lubowidz, dla której Sąd Rejonowy w Mławie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Żurominie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 76 490,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 367.50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7649,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA o/c w Ciechanowie 94 10201592 0000 2602 0054 3520

W przypadku dokonywania wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika, winna ona być wpłacona z wyprzedzeniem umożliwiającym stwierdzenie przed rozpoczęciem licytacji, że znajduje się na koncie komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz,15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mławie przy ul.Reymonta 3 Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Cezary Fydrych ul. Płocka 39 lok. 6, 06-500 Mława tel.: 23 6545003 mail: mlawa1@komornik.pl http: www.mlawa1.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119376

 

Numer oferty: L/8/N/03/14
Region: mazowieckie
Cena: 57.367,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka