Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2013 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego ul.Odyńca Antoniego Edwarda 66, 93-150 Łódź, położonego przy Odyńca Antoniego Edwarda 66, 93-150 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  wraz z udziałem 7/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 50/2 w obrębie G-16 oraz z udziałem w 7/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Przedmiotowy lokal znajduje się na VIII kondygnacji (VII piętro). Jest to mieszkanie typu M-4 składające się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, toalety i przedpokoju o łącznej powierzchni 55,79 mkw. Suma oszacowania wynosi 168 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89105014611000002274884713. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 17, Łódź, 93-177 Łódź

tel. 42 6321657 / fax. 42 2569282 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99834

 

Numer oferty: L/96/N/10/13
Region: łódzkie
Cena: 126.675,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie