Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Krystyna Głogowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2014 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny - Sekcja Egzekucyjna wejście od ul. Wólczańskiej 138 sala B, , 90-928 Łódź odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Piotrkowska 147, 90-440 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródm. XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow. 46,25 m2

Suma oszacowania wynosi 315 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest   31 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 66 1020 3352 0000 1902 0072 2173.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Al.Kosciuszki 107, Łódź, 90-928 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Krystyna Głogowska ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź, tel: 042 6327082; email: lodz14@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114331

Numer oferty: L/166/N/12/13
Region: łódzkie
Cena: 210.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie