Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2014 r. o godz.14.00 w sali nr IV Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56, Łódź odbędzie się: pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność położonego pod adresem : 93-342 Łódź, Sczanieckiej 11 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  wraz z udziałem w wysokości 328/10000 częściach wspólnych budynku i takiego samego udziału w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze 548/2 w obrębie G-44. 

Suma oszacowania wynosi 432 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 324 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 290,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto Sądu-Rejonowego dła Łodzi-Widzewa:  Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Łodzi 28 11301163 0014 7129 0490 0001 albo na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Łodzi 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza Gen. Dąbrowskiego Jarosława 17/21, 93-177 Łódź tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46 e-mail: kamilpietrasik@komornik. pl www.komornik.lodzwidzew.pl

 

 

Numer oferty: L/65/N/01/14
Region: łódzkie
Cena: 324.675,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie