Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2013 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Aleja Kościuszki 107/109, 90-928 ŁÓDŹ, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Zaporowa działka nr 323/9, 94-232 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość - działka gruntu nr 323/9, zabudowana domem mieszkalnym z garażem w zabudowie szeregowej (nr budynku: 1844). Powierzchnia działki wynosi 378 mkw (0,0378 ha); użytek B. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi: 102,5 mkw. Powierzchnia użytkowa (netto) budynku wynosi: 156,7 mkw. Budynek w stanie deweloperskim. UWAGA1: do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy jak i nie został złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie. UWAGA2: Nieruchomość wyżej wymieniona (zabudowana działka gruntu nr 323/9) uregulowana jest wraz z trzema innymi działkami (działki nr 323/6, 323/7 i 323/8) w księdze wieczystej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nabywca ww. nieruchomości będzie musiał wystąpić o założenie nowej księgi wieczystej dla działki nr 323/9, która zostanie wyodrębniona z księgi wieczystej. 

Suma oszacowania wynosi 608 481,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 456 360,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 848,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Łodzi 85 10203352 0000 1402 0073 5365.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza, Aleja Kościuszki 89, 90-436 ŁÓDŹ tel. 426366564 / fax. 426366521. 

 

Numer oferty: L/22/N/10/13
Region: łódzkie
Cena: 456.360,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka