Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Syndyk Masy Upadłości SOPRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-100 przy ul. Jana Sobieskiego 5 ogłasza czwarty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 70% ceny oszacowania, na podstawie art. 320 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 9 marca 2015r sygn. akt X GUp 27/13/12. 

Przedmiotem sprzedaży są:

 • Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji numerami 6/101 o powierzchni 4005m2 położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 95. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni użytkowej 3227,49
  1. . Nieruchomość ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 27/13/10. Wartość przedmiotu przetargu (70% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 1.540.847,70 zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 126.622,30 zł. 
 • Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji numerami 5/46 oraz 6/102 o powierzchni 3145 m2 położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 95. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni użytkowej 2740,32
  1. . Nieruchomość ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 27/13/10. Wartość przedmiotu przetargu (70% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 1.308.267,10 zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 99.432,20 zł. 
 • Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji numerami 5/47 o powierzchni 3148m2 położonej w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 95. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjno–magazynowej o powierzchni użytkowej 2740,32
 1. . Nieruchomość ta znajduje się w wieczystym użytkowaniu do dnia 05.12.2089r. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 27/13/10. Wartość przedmiotu przetargu (70% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 1.308.267,10 zł, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 99.432,20 zł. 

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny. Dla przedmiotowych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zawierciu prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze CZ1Z/00051714/2. 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 • Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – X GUp 27/13/12 postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku SOPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich – NIE OTWIERAĆ” w Biurze Syndyka, ul. Kopernika 12/7, 40-064 Katowice w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu. 
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (osobno dla każdej z części postępowania) na konto BNPPL nr 411600 1299 1846 1657 7000 0001. 
 • Oferta zakupu musi zawierać: 
 • Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych), 
 • Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
 • Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta, 
 • Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji, 
 • Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe, 
 • Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty, 
 • Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie, 
 • Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, 
 • Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia, 
 • Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze, 
 • Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni, 
 • Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki. 
 • Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości 
 • W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego, 
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn. 
 • Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta. 
 • Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte. 
 • Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego, 
 • Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia, 
 • Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,  
 • Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:  
 • Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem, 
 • Przedstawicielem upadłego, 
 • Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b 
 • Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, które odbędzie się 16 kwietnia 2015 roku, godz. 13:00, sala nr 206

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy i szczegółowy opis ruchomości) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Katowicach, ul. Kopernika 12/7 oraz w aktach sprawy X GUp 27/13/12, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.

 

Numer oferty: L/113/N/03/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny