Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu I0-12-2013r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 19 odbędzie się :

pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki nr. 38, 135, 267, 268, 524, 20,119, 231, 232 o powierzchni łącznej 2,3761 ha położonej w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie Okunin.

Działka nr. 524 zabudowana budynkiem usługowo-produkcyjnym oraz budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym i częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 179, położonej: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Okunin dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Maz. IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Suma oszacowania wynosi 254 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 190 575,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.410,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków' uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Warszawie 28 10201013 0000060200076216.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim , ul. Słowackiego 19 akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Numer oferty: L/127/N/11/13
Region: mazowieckie
Cena: 190.575,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Lokal użytkowy