Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Oławie   Kazimierz   Bobowski   na   podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-10-2014r. o godz. 12:10 w Sądzie Rejonowym w Oławie ul 11 Listopada 12 , sala   nr   12   odbędzie   się   druga licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z : 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. 48,00 m 2. Z własnością lokalu związany jest udział 669/10000 w częściach wspólnych budynku i działki położonego: 55-200 Oława, Strzelna 8b, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 155 890,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 926,67 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 589,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oławie 59 10902428 0000 0006 1400 0064 Rękojmia powinna być wpłacona w kancelarii lub być na koncie komornika do godz. 11:45 w dniu przetargu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski

ul. Brzeska 31/8, 55-200 Oława

tel.: 071 3133332

mail: olawa1@komornik.pl

 

Numer oferty: L/157/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 103.926,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie