Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-03-2014r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku 1 Wydział Cywilny 19-400 Olecko, Osiedle Siejnik I 18, w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej wspólnością położonej w Olecku na działce o nr geodezyjnym 526 o powierzchni 0,1859 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Wartość szacunkowa w/w nieruchomości wynosi brutto 518 000,00 zł. Cena wywołania brutto 388 500.00 zł.

Termin oględzin wyżej wskazanej nieruchomości wyznaczony został na dzień 20 marca 2014 roku o godz. 93u. Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmie w wysokości 10% sumy oszacowania.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto w Banku Spółdzielczym w Suwałkach nr 58 93590002 0029 0850 2000 0002 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 520-27-37.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać przeglądać w Sądzie Rejonowym w Olecku przy ul. Osiedle Siejnik I 18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski Kancelaria Komornicza ul. Plac Wolności 5A. 19-400 Olecko tel. 87 520-27-37 e-mail: olecko.jankowski@komomik.plwww.komomik-olecko.pl

Numer oferty: L/42/N/02/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 388.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny