Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-07-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Mazurska , 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa położona w Olecku na działce o nr geodezyjnym 526 o powierzchni 0,1859 ha, zabudowana budynkiem(powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków wynosi 347,05 m2, a powierzchnia użytkowa na podstawie pomiarów wykonanych w czasie oględzin w świetle wyprawionych ścian 313,40 m2), dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 518 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 345 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 66 20300045 1110 0000 0402 4320.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

30.06.2015

09:00 - 09:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 5A, 19-400 Olecko tel. 875202737 / fax. 875202737.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/223701

Numer oferty: L/49/N/06/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 345.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka