Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olecku z siedzibą przy Osiedle Siejnik I 18, 19-400 Olecko, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Armii Krajowej, 19-400 Olecko, dla której Sąd Rejonowy w Olecku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Gminy Olecko, będąca w użytkowaniu wieczystym Marcella Poland Sp. z o.o., wraz z budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, położona w Olecku przy ul. Armii Krajowej 32, o powierzchni 0,1706 ha, na działce o nr geodezyjnym 1585, dla której Sąd Rejonowy w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta. Nieruchomość zabudowana jest budynkami produkcyjnymi z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 713,50m2.

Suma oszacowania wynosi 555 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 370 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Suwałki 58935900020029085020000002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

13.08.2014

09:00 - 09:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olecku mieszczącym się pod adresem: Osiedle Siejnik I 18, Olecko, 19-400 Olecko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olecku Dariusz Jankowski Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 5A, Olecko, 19-400 Olecko tel. 875202737 / fax. 875202737.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154965

Numer oferty: L/119/N/07/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 370.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny