Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Maria Machejek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olkuszu z siedzibą przy K. K. Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Olkuszu, 32-300 Olkusz, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 145 610,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 207,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 561,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Wolbrom 11845000050050055241440001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: Obwieszczenia Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Maria Machejek

Kancelaria Komornicza, K. K. Wielkiego 61, Olkusz, 32-300 Olkusz

tel. 326433039 / fax.

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164101

Numer oferty: L/31/N/09/14
Region: małopolskie
Cena: 109.207,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka