Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, Ze w dniu 29-01-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Artyleryjska 3 C w sali nr 415, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości  położonej w atrakcyjnej lokalizacji w : 10-900 Olsztyn, ul. Bażyńskiego dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. Powierzchnia całkowita nieruchomości wynosi 283,71m2 zaś użytkowa 199,07m2.

Suma oszacowania wynosi 676 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 507 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGK O. w Olsztynie 94113011890025011425200001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy (dawniej Rew.VI) przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Roman Kopaniarz

Kancelaria Komornicza w Olsztynie

10-038 Olsztyn ul. Św. Wojciecha 3/3A

tel. (89) 5275489 e-mail: olsztyn6@komomik.pl

Numer oferty: L/141/N/12/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 507.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka