Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2015 o godz. 11:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3c/sala 401, 10-165 Olsztyn, pokój 401, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Laszki Bolesława 9, 10-687 Olsztyn, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal niemieszkalny o powierzchni 87,7000 m2 składający się z 1 sali sprzedaży, 1 pomieszczenia socjalnego 1 sanitariatu, piwnicy nr 2 - o pow. 6,20m2 wraz z udziałem w wysokości 157/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 353 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 235 660,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 349,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH SA 83106000760000326001575063.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Jacek Bohdanowicz

Kancelaria Komornicza, B. Linki 3 na 4, Olsztyn, 10-534 Olsztyn

tel. 895272662 6789701 / fax. 895272662

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202134 

 

Numer oferty: L/168/N/02/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 235.660,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy