Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. 86-2198117 na podstawie wiadomości, że: w dniu 06-03-2014r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowa 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w przedmiocie: prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego Łomża ul. Śniadeckiego składającego się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc o łącznej powierzchni 72,60m2 i przynależnej piwnicy nr. 1 o powierzchni 4,72m2 ,dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oraz  udziałem 3567/100000 we współwłasności domu i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych  lokali i udziałem 3567/100000 w prawie wieczystego użytkowania gruntu działki 12259/1 objętej księgą wieczystą .

Suma oszacowania wynosi 182 680,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 010,00zł. Licytant przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 268,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu  stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Łomży 03 1500 1533 1215 3006 3449 0000 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1, I Wydział Cywilny opis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Joanna Grzech

Kancelaria Komornicza w Łomży 18-400 Łomża , ul.Polowa 15/77

 tel. fax 86-2198-117

www.lomza.komoraik.pl

 

Numer oferty: L/162/N/12/13
Region: podlaskie
Cena: 137.010,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie