Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Marcin Daniel Przybyszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w  dniu  04-09-2014r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku mającego siedzibę przy ul. Małeckich 4, w sali nr 109  odbędzie się pierwsza licytacja:

1)Nieruchomości zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie ełckim, na terenie gminy Ełk, obręb Oracze, stanowiącej prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 124/28, stanowiącej grunty orne o powierzchni 0,0610 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

Suma oszacowania wynosi 54 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł.

2)Nieruchomości zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie ełckim, na terenie gminy Ełk, obręb Oracze, stanowiącej prawo własności działki gruntu nr 124/11 o powierzchni 0,0844 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 129,44 m2 i powierzchni piwnic 46,92 m2,, dla której Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 457 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 750.00zł.

Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 700,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ełku 25 1020 4724 0000 3402 0080 9384.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką zakt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Marcin Daniel Przybyszewski Kancelaria Komornicza w Ełku 19-300 Ełk ul. Moniuszki 3 teł. (87) 732 82 00 e-mail: elk.przybyszewski@komomik.pl

Numer oferty: L/114/N/07/14
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka