Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2014r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku, mającego siedzibę przy ul. Chopina 6A odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowych położonych Orzechowo gminy Stare Juchy. 

-  Działka: 203/8 o powierzchni 0,7972 ha księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych.

- Udział: 3/100 w działkach

- 203/1 o powierzchni 0,1723ha,

- 206/8 o powierzchni 0,5698ha,

- 206/20 o powierzchni 0,1144ha,

- 206/9 o powierzchni 0,0012ha Powierzchnia łączna 0,8577ha księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 145 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 96 667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w PKO BP Ełk 78 10204724 0000 3002 0007 4336.

Powyższe wartości są wartościami netto.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ełku ul. Małeckich 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielskiul. Małeckich 3, 19-300 Ełk tel.: 87 6109040 email: elk1@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/126/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 96 667,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka