Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 25 marca 2015 roku o godz.1030 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kępnie odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości-prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności do zabudowy- położonej w miejscowości Kępno ul. Osińskiej, Osiny 28 63-600 Kępno posiadająca założoną księgę wieczystą w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Kępnie. 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 2.196.420,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.647.315,00 zł. 

W skład nieruchomości wchodzą działki nr: 76/1 oraz 76/3 o powierzchni 2,0764 ha, które tworzą w całości zabudowę o charakterze przemysłowym.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę: 219.642,00 zł nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika lub wpłaty na konto nr 09 1020 2241 0000 2302 0012 9569 PKO PB S. A. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura ul. Ratuszowa 12 63-600 Kępno woj. Wielkopolskie, tel. 62 782 23 46.

Numer oferty: L/68/N/02/15
Region: wielkopolskie
Cena: 1.647.315,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny