Opis

 

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie – Arkadiusza Królikowskiego wynika, iż: w dniu 07.01.2015r., o godz. 12.00, w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI odbędzie się II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem : 

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Nieruchomość położona: Ostróda, ul. 3 Maja, powiat ostródzki, woj. warmińsko – mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nieruchomość budynkowa z prawem użytkowania wieczystego działek nr:

- 615/1 o pow. 0,0927 ha – działka zabudowana budynkiem warsztatowo-biurowym o powierzchni 624,50 m2 oraz budynkiem gospodarczym. Budynek warsztatowo-biurowy w części warsztatowej jednokondygna-cyjny częściowo usytuowany na działce 155/2 (30%) i częściowo na działce 615/1 (70%), w części biurowej dwukondygnacyjny, usy-tuowany w całości na działce 615/1. Budynek wybudowany w technologii prefabrykowanej, konstrukcja żelbeto-wa. Media: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, własne CO gazowe - do remontu. Stan techniczny budynku warsztatowo-biurowego dobry. Budynek gospo-darczy w złym stanie technicznym (do rozbiórki) wykorzystywany na komórki przez mieszkańców budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.

- 156/3 o pow. 0,0011 ha - działka

zabudowana budynkiem portierni o powierzchni 10,5 m2. Zadaszenie nad

otwartym przejściem przez portiernię znajduje się częściowo na działce nr 155/2. Media: instalacja elektryczna.

Działki 615/1, 156/3 i 155/2 (własność Gminy Miejskiej Ostróda) przylegają do siebie i stanowią jedną całość. Teren nieruchomości ogrodzony, nawierzchnia placu utwardzona-asfaltowa, płyty betonowe z instalacją oświetleniową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282 735,00

 

 

 

 

 

 

 

  

3 355,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282 735,00

 

 

 

 

 

 

 

  

3 355,00

Telefon kontaktowy do Komornika: tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35,

www.komornikostroda.pl, e-mail: ostroda.krolikowski@komornik.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9

 

Suma oszacowania wynosi odpowiednio:

1)                282 735,00 zł,

2)                3 355,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania tj. odpowiednio:

1)       188 490,00 zł,

2)                2 236,67 zł.

Rękojmia wynosi 1/10 sumy oszacowania, tj. odpowiednio:

1)                28 273,50 zł,

2)                335,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 05.01.2015r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 05.01.2015r.: PeKaO SA II o/Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntu wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/69/N/12/14
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny