Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2015 o godz. 09:00 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Handlowa  14-100 Ostróda, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: -nieruchomość gruntowa położona przy ul.Handlowej  w Ostródzie obejmuje dwie sąsiadujące ze sobą działki o łącznej powierzchni 0,4200 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone pod usługi. Działki stanowią własność Gminy Miejskiej Ostróda i zostały oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089r. Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, od strony południowo-zachodniej sąsiaduje bezpośrednio z działką zabudowaną dużym obiektem handlowym( Biedronka ). Wjazd na nieruchomość urządzony jest z ulicy Handlowej ( droga o nawierzchni asfaltowej ). Obie działki są wspólnie ogrodzone-ogrodzenie z elementów metalowych oraz z siatki. Stan techniczny ogrodzenia jest zróżnicowany: w części dobry, w części słaby. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna ( na terenie działki znajduje się napowietrzna linia oświetleniowa). Na działce znajduje się budynek murowany, wykorzystywany jako biuro (portiernia) o powierzchni użytkowej 45m2. Budynek jest podzielony na dwa pomieszczenia: pomieszczenie główne i łazienka ( 3,1 m2 ). Kotłownia urządzona jest w piwnicy z wejściem z zewnątrz w szczycie budynku. Stan techniczny budynku średni. Natomiast pozostała zabudowa to prowizoryczne obiekty o funkcji składowej w złym stanie technicznym, kwalifikujące się do rozbiórki, dodatkowo na działce znajdują się garaże typu blaszak oraz wiata na samochody (stan techniczny słaby). Na działce przy jej granicy przebiega podziemny tunel konstrukcji żelbetowej o szerokości 2m. Teren jest zagospodarowany elementami zieleni niskiej i wysokiej. Utwardzenie terenu w złym stanie technicznym, pas jezdny wyłożony kostką betonową w dużym stopniu zniszczony, liczne nierówności, brak okrawężnikowania. Utwardzenie z płytek chodnikowych w większość zasypane ziemią. Nieruchomość jest wykorzystywana jako parking strzeżony. Suma oszacowania wynosi 1 110 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 832 725,00zł. ** Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce do dnia 17 lutego 2015r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 5135/14 rękojmia"

Suma oszacowania wynosi 1 110 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 832 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 111 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194989

Numer oferty: L/67/N/01/15
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 832.725,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny